Algemene voorwaarden

Artikel 1. – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 • Bedenktijd: het termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 • Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
 • Dag: kalenderdag;
 • Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
 • Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
 • Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 • Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
 • Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 • Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.

Artikel 2. – Identiteit van de ondernemer

ReaTech met verantwoordelijke de heer Sobrie Nathan met maatschappelijke zetel gelegen te 8700 Tielt, Deinsesteenweg 79 met als ondernemingsnummer BE 0662.503.070.

Voor alle vragen kunt u steeds terecht bij dhr. Nathan Sobrie via brief op het bovenstaande adres of via e-mail (info@reatech.be).

Artikel 3. – Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van ReaTech en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ReaTech en consument. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij ReaTech zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg kosteloos zullen worden toegezonden.

Eigen voorwaarden van de consument zijn niet van toepassing ook al is daarnaar door de consument in door haar afkomstige correspondentie en stukken, uitdrukkelijk verwezen.

Artikel 4. –  Offertes

Offertes zijn geheel vrijblijvend en binden ReaTech op geen enkele wijze, tenzij in de offerte zelf uitdrukkelijk en ondubbelzinnig het tegendeel is bepaald.

Een offerte is geldig gedurende 30 dagen na dagtekening daarvan, waarna deze vervalt.

Artikel 5. – Het aanbod

Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als ReaTech gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden ReaTech niet. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder: de prijs inclusief belastingen; de eventuele kosten van aflevering; de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn; het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht; de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst; de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen ReaTech de prijs garandeert.

Artikel 6. – Legitimatiebewijs bij verhuur

ReaTech is gerechtigd om bij het sluiten van de huurovereenkomst, afgifte en terugbezorging van het gehuurde, van de huurder, dan wel van degene die zegt namens huurder te handelen, te verlangen dat deze zich met een geldig legitimatiebewijs legitimeert.

Is de huurder geen natuurlijk persoon, dan zal ReaTech, naast de legitimatie van de afhaler, uitsluitend na vertoon van een schriftelijke opdrachtbon van betreffende onderneming en na overlegging van een gewaarmerkt uittreksel van de Kamer van Koophandel van niet ouder dan drie maanden, de huurovereenkomst sluiten.

Artikel 7. – Controle bij verhuur

Huurder moet het gehuurde voor ingebruikname visueel controleren. Indien er gebreken, manco’s of andere klachten zijn, dient de huurder direct contact op te nemen met ReaTech. Door ingebruikname van het gehuurde komt de afwezigheid van uiterlijk waarneembare tekortkomingen ervan tussen partijen vast te staan.

Als de Wederpartij bij de controle van retourneming aanwezig wil zijn, dient zij dit bij het aangaan van de Overeenkomst weer te geven, zodat een afspraak kan worden gemaakt voor het tijdstip van de controle (binnen 24 uur na retourneming).

Artikel 8. – Waarborgsom bij verhuur

De huurder moet per gehuurd object een waarborgsom betalen. De waarborgsom wordt vastgesteld naar evenredigheid van de overeengekomen huurperiode in combinatie met de waarde van het gehuurde. Indien de huurder verlenging van de overeenkomst wenst, dient de huurder uiterlijk op de dag van de verlenging een nieuwe

waarborgsom te storten. Indien de huurder een waarborgsom niet tijdig betaalt, kan ReaTech de overeenkomst eenzijdig beëindigen, onverminderd het recht van ReaTech op schadevergoeding. De waarborgsom mag door de huurder niet beschouwd worden als een vooruitbetaling op de verschuldigde huursom. Bij het einde van de huurovereenkomst kan ReaTech, door de huurder verschuldigde bedragen, compenseren met de waarborgsom. De waarborgsom wordt teruggegeven indien vaststaat dat de huurder aan al zijn verplichtingen heeft voldaan.

Artikel 9. – Verplichtingen van de huurder

De huurder is verplicht het gehuurde correct en slechts overeenkomstig de bepalingen van deze overeenkomst te gebruiken. In het bijzonder rust op de huurder de verplichting om:

 • het gehuurde slechts voor die doeleinden te gebruiken waar- voor het bestemd is;
 • het gehuurde niet zonder schriftelijke toestemming van ReaTech onder te verhuren, weder te verhuren en/of beschikbaar te stellen aan derden;
 • aanspraken van derden op het gehuurde af te wijzen en ReaTech hiertegen te vrijwaren;
 • ReaTech te allen tijde toegang tot het gehuurde te verschaffen;
 • geen veranderingen aan het gehuurde aan te brengen;
 • na afloop van de huurperiode het gehuurde schoon en in goede staat aan ReaTech te retourneren;

Artikel 10. – Schade, Verlies

Schade aan het gehuurde die tijdens de huurperiode is ontstaan dient onmiddellijk na ontdekking, doch uiterlijk binnen 48 uur na het ontstaan ervan, aan ReaTech te worden gemeld. De huurder is aansprakelijk voor elke schade aan of manco van (delen van) het gehuurde, ongeacht de oorzaak of toedracht, ontstaan in de periode tussen in ontvangstname door de huurder en retourgave van het gehuurde aan de verhuurder. De huurder verplicht zich de aan het gehuurde ontstane schade aan ReaTech te vergoeden tegen de dagwaarde, d.w.z. de huidige nieuwwaarde van het gehuurde verminderd met de afschrijving op basis van leeftijd van het gehuurde. Hetzelfde geldt voor schade aan onderdelen en/of toebehoren van het gehuurde.

Voor zoekgeraakte zaken, waarvoor door ReaTech reeds de dagwaarde aan de huurder berekend is en die later alsnog door de huurder gevonden en teruggebracht worden, betaalt de huurder een bedrag gelijk aan het aantal dagen huur dat hij het gehuurde in zijn bezit heeft gehad. Deze wordt door ReaTech in mindering gebracht op de aan de huurder terug te betalen vergoeding van de dagwaarde.

De huurder wordt aansprakelijk gehouden, ongeacht of hij aan het verlies, diefstal, of het onbruikbaar of waardeloos maken van het gehuurde, onderdelen en/of toebehoren schuld heeft. De huurder is verplicht preventieve maatregelen te nemen ter voorkoming van diefstal van het gehuurde, gezien het feit dat de huurder een plicht tot teruggave heeft, welke niet wordt opgeheven, zelfs niet door toeval, of ingreep van een derde.

Artikel 11. – Expertise

Huurder verklaart zich er op voorhand mee akkoord dat in geval van een geschat schadebedrag aan het gehuurde van € 1.000,00 of meer ten behoeve van de vaststelling van de schadetoedracht- en omvang, reparatiekosten en reinigingskosten naar keuze van ReaTech een expertise wordt uitgevoerd door ReaTech of door een erkend onafhankelijk expertisebureau, en dat bij een schade beneden € 1.000,00 deze expertise wordt uitgevoerd door ReaTech. De door ReaTech gemaakte kosten in verband met de expertise, evenals de kosten van een expertise door een expertisebureau, komen geheel voor rekening van de huurder.

Artikel 12. – Einde huurovereenkomst en retournering van het gehuurde

Deze overeenkomst kan te allen tijde door partijen met onmiddellijke ingang worden opgezegd. De opzegging door de huurder kan slechts geschieden met gelijktijdige terugbezorging van het gehuurde bij ReaTech en door betaling van het verschuldigde huurbedrag voor de resterende huurperiode zoals overeengekomen in de huurovereenkomst.

Bij het einde van de huurperiode dient het gehuurde in dezelfde staat als waarin het verstrekt is en geheel gereinigd, weer ter beschikking van ReaTech te worden gesteld. Indien bij teruggave blijkt dat het gehuurde gebreken vertoont, beschadigd is, niet of gebrekkig is schoongemaakt, is ReaTech gerechtigd reinigings-en /of reparatiekosten van het gehuurde aan de huurder in rekening te brengen. Ook wanneer de huurder daarbij zelf niet aanwezig was (bij retourneren door een derde), is de controle door ReaTech bindend.

Als het gehuurde niet terstond na het verstrijken van de huurtermijn bij ReaTech worden teruggebracht, verkeert de huurder van rechtswege in verzuim. De huurder is alsdan een schadevergoeding aan ReaTech verschuldigd, welke bestaat uit tweemaal de huurprijs voor iedere dag dat de huurder nalaat om het goed na het verstrijken van de opgenoemde termijn aan ReaTech te retourneren, met als maximum de nieuwwaarde van het gehuurde.

De huurder kan nooit eigenaar van het gehuurde worden. Indien de huurder het gehuurde, om welke reden dan ook niet aan ReaTech terugbrengt of terug laat bezorgen, dient de huurder aan ReaTech een vervangingswaarde van het gehuurde te betalen onverminderd huurders verplichting tot betaling van de huursom.

Artikel 13. – De prijs

ReaTech heeft het recht de overeengekomen prijzen te verhogen, indien factoren waarop de prijzen zijn gebaseerd wijzigen. Onder bedoelde factoren zijn onder meer begrepen: wijziging van vrachttarieven, in- en uitvoerrechten of andere heffingen en/of belastingen in binnen- en buitenland, lonen, sociale lasten en wisselkoersen.

De consument heeft de bevoegdheid om de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

Artikel 14. – De overeenkomst

De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 5, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

De verwerking van persoonsgegevens in kader van opleidingen, zal gebeuren na aanvaarding van de overeenkomst op de eerste opleidingsdag via elektronische weg. ReaTech zorgt voor een veilige webomgeving in kader van de GDPR.

ReaTech heeft het recht een Aanbod zonder opgave van redenen te weigeren.

ReaTech zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:

 • Het bezoekadres van de vestiging van ReaTech waar de consument met klachten terecht kan;
 • De voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
 • De informatie over garanties en bestaande service na aankoop;

Eventuele aanvullende afspraken, toezeggingen of mededelingen gemaakt of gedaan door medewerkers van ReaTech, of namens ReaTech gemaakt of gedaan door andere personen die als vertegenwoordiger optreden, binden ReaTech slechts indien deze afspraken, toezeggingen of mededelingen door haar tot vertegenwoordiging bevoegde bestuurders, of door dezen hiertoe gemachtigde personen, Schriftelijk zijn bevestigd.

Voor door fabrikanten en/of importeurs verstrekte Gegevens, aanvaardt ReaTech geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de juistheid of volledigheid daarvan.

Geringe afwijkingen van de Overeenkomst door ReaTech zijn toelaatbaar, indien en voorzover de Wederpartij vóór totstandkoming van de Overeenkomst geen op schrift gestelde opgave heeft gedaan van voor haar essentiële vereisten en voorzover de door ReaTech te leveren prestatie door de afwijkingen niet wezenlijk anders wordt.

Slechts indien de Wederpartij aantoont dat de zaken zodanig afwijken van de Overeenkomst en/of de door ReaTech verstrekte Gegevens, dat de Wederpartij in redelijkheid niet meer tot nakoming verplicht kan worden, heeft de Wederpartij het recht om de overeenkomst te ontbinden. ReaTech is echter in geen geval tot enige schadevergoeding gehouden.

Artikel 15. – Huurperiode

De huurder dient zelf het gehuurde bij ReaTech op te halen en bij het einde van de huurperiode aan ReaTech terug te geven, tenzij uitdrukkelijk tussen partijen is overeengekomen dat ReaTech zich met het brengen en/of terugbezorgen van het gehuurde zal belasten.

De huurtermijn vangt aan op de datum en het tijdstip zoals is overeengekomen en, meer specifiek:

 • Indien is bedongen dat Wederpartij het gehuurde materieel op een overeengekomen locatie komt ophalen: op het tijdstip waarop het materieel door ReaTech aan de Wederpartij wordt overhandigd;
 • Indien is bedongen dat ReaTech de aflevering van het gehuurde verzorgt: op het tijdstip waarop ReaTech het gehuurde op de overeengekomen locatie ter beschikking heeft gesteld.

Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, is de overeengekomen einddatum indicatief. De huurtermijn eindigt feitelijk:

 • Indien is bedongen dat Wederpartij het gehuurde materieel op een overeengekomen locatie retourneert: op het tijdstip waarop het materieel door de Wederpartij aan ReaTech is overhandigd, tegen afgifte van een ontvangstbewijs;
 • Indien is bedongen dat ReaTech het ophalen van het gehuurde verzorgt: na op schrift gestelde afmelding van het gehuurde door de Wederpartij, op de datum zoals in deze afmelding is gespecificeerd, met inachtneming van de termijn;
 • Bij verstrijken van een termijn voor teruggave, die in schrift door ReaTech aan de Wederpartij wordt gesteld, op de laatste dag van voornoemde termijn.

Indien er sprake is van meerdere gehuurde zaken op dezelfde Overeenkomst, kan er ook per artikelen worden afgemeld (gedeeltelijke afmelding). De hiermee gemoeide aan -en afvoerkosten per (extra) rit komen voor rekening van de Wederpartij. Voor de resterende zaken blijft de huur doorlopen totdat de huurtermijn wordt beëindigd.

Artikel 16. – Aflevering en risico

ReaTech zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.

Hoewel de opgegeven leveringstermijnen zoveel mogelijk door ReaTech in acht zullen worden genomen, zijn dit slechts benaderingen en binden deze ReaTech niet.

Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht.

ReaTech is bevoegd in gedeelten te leveren, dan wel te wachten met levering tot de gehele bestelling gereed is. In voorkomende gevallen zal hierover met de Wederpartij overleg worden gevoerd. In geval van levering in gedeelten is ReaTech bevoegd de reeds geleverde zaken steeds direct te factureren.

In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van de consument. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

De Wederpartij dient ervoor te zorgen dat een daartoe bevoegd persoon gedurende de afgesproken leveringsdag aanwezig is voor de inontvangstneming van de zaken. Indien bij levering niemand aanwezig is heeft ReaTech het recht om de zaken terug mee te nemen. De Wederpartij zal alsdan toch de transportkosten verschuldigd zijn.

Artikel 17. – Herroepingsrecht

Bij levering van producten: Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan ReaTech bekend gemaakte vertegenwoordiger. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en indien redelijkerwijze mogelijk in de originele staat en verpakking aan ReaTech retourneren, conform de door ReaTech verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Artikel 18. – Kosten in geval van herroeping

Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

Artikel 19. – Uitsluiting herroepingsrecht

ReaTech kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:

 • die door ReaTech tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
 • die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
 • die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden (bv. medische producten);
 • waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop ReaTech geen invloed heeft;

Artikel 20. – Conformiteit en Garantie

ReaTech staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat ReaTech er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover ReaTech kan doen gelden.

Artikel 21. – Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Opzegging

De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

 • Bij annulatie van een overeenkomst tot 15 dagen voor de startdatum, is een vergoeding verschuldigd van 50% van het totaalbedrag.
 • Bij annulatie van een overeenkomst minder dan 15 dagen voor de startdatum, is het totaalbedrag verschuldigd.

Als overmacht gelden alle omstandigheden buiten de wil van de partijen, die niet te wijten zijn aan de fout van één van de partijen en die van dien aard zijn dat het vorderen van de naleving van de overeenkomst jegens één van de partijen onredelijk dan wel onmogelijk zal zijn. In geval van overmacht is geen van de partijen gehouden tot naleving van de overeenkomst, noch tot betaling van enige schadevergoeding. Gevallen van overmacht zijn onder andere (zonder dat deze lijst evenwel beperkend is): stakingen, bedrijfsblokkades, bedrijfsstoringen, gebrek aan energie- en/of telecommunicatievoorzieningen, uitzonderlijke veralgemeende ernstige transportstoringen, maatregelen van staatswege, oorlogen, terreuraanslagen, natuurrampen, epidemieën, uitvallen van een instructeur of onvoldoende inschrijven van cursisten in een open opleiding.

Ziekte/afwezigheid van een cursist(en) is uitdrukkelijk uitgesloten als geval van overmacht.

Verlenging

Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.

Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de consument te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand en een opzegtermijn van ten hoogste drie maanden in geval de overeenkomst strekt tot het geregeld, maar minder dan eenmaal per maand, afleveren van producten of diensten.

Een overeenkomsten met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking afleveren van producten of diensten (proef- of kennismakingsabonnement) wordt niet stilzwijgend voortgezet en eindigt automatisch na afloop van de proef- of kennismakingsperiode

Duur

Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste een maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.

Artikel 22. – Betaling

Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft ReaTech passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal ReaTech daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

Verschuldigde bedragen voor diensten, dienen door de consument te worden voldaan binnen 30 dagen na factuurdatum.

Verschuldigde bedragen voor de verkoop van producten, dienen door ondernemingen met een geldig BTW-nummer binnen 30 dagen na factuurdatum te worden voldaan. Voor particuliere klanten is er steeds een onmiddellijke betaling bij het bestellen van de producten.

Wanneer een vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling, alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.

Verschuldigde bedragen bij huurovereenkomsten, dienen door ondernemingen met een geldig BTW-nummer binnen 30 dagen na factuurdatum te worden voldaan. Voor particuliere klanten is er steeds een onmiddellijke betaling bij retournering van het gehuurde. Dit kan contant of via elektronische betaling.

De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan ReaTech te melden.

In geval van wanbetaling van de consument heeft ReaTech behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

Betalingen na het termijn van 30 dagen, brengen van rechtswege en zonder ingebrekestelling interesten op gelijk aan 8%, alsmede (evenzeer van rechtswege en zonder ingebrekestelling) een forfaitaire vergoeding van 10% op het factuurbedrag (met een minimum van € 25,00) als schadebeding. Bij elke aanmaning zal er steeds een forfaitaire administratieve kost worden aangerekend van € 25,00.

Bezwaren op facturen moeten binnen de 14 dagen vanaf de datum der factuur aangetekend kenbaar gemaakt worden. Zodra deze termijn verlopen is worden zij niet meer aanvaard., De betaling van de factuur houdt de aanvaarding en de goedkeuring in van de door ReaTech vermelde prestaties.

Artikel 23. – Klachtenregeling

ReaTech beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij ReaTech, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd. Bij ReaTech ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door ReaTech binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Artikel 24. – Geschillen

In geval van betwistingen zijn uitsluitend het vredegerecht van het kanton of de rechtbanken van het arrondissement van onze bedrijfszetel bevoegd, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

vredegerecht van het kanton of de rechtbanken van het arrondissement van onze bedrijfszetel bevoegd, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.