Profiel van een ReaTech-instructeur

Kerncompetenties

Loyaliteit

Op een gestructureerde manier te werk gaan, in overeenstemming met de verwachtingen van de organisatie.

Instructies geven en didactiek

Leer- en ontwikkelingsprocessen begeleiden als een onderwijs- en vakdeskundige. Functioneren als een lid van een opleidingsteam binnen de organisatie.

Kwaliteit en veiligheidsbewust

Toezien of het eigen werk beantwoordt aan de gestelde kwaliteitsnormen ook als het gaat om details.

Hoge eisen stellen en zorgen dat fouten uit het eigen werk verbeterd worden.

Het belang van veiligheid beklemtonen door veiligheidsbewust te denken en te handelen.

Plichtsgevoel

Bereid zijn zich in te zetten om de voortgang van de organisatie te verbeteren.

Persoonsgebonden competenties

Flexibiliteit

Openstaan voor nieuwe ideeën en beslissingen door de organisatie. Eigen stijl, benaderingen en gedrag aanpassen in functie van de eisen en omstandigheden.

Leren en reflecteren

Het eigen functioneren in vraag stellen en ontwikkelingsacties ondernemen om tot verbetering van het eigen functioneren en de eigenvaardigheden te bekomen.

Relationele competenties

Communiceren

Op een effectieve en tactvolle manier omgaan met de noden en gevoelens van anderen. Communiceren in een voor de ontvanger begrijpelijke taal of andere non-verbale signalen.

Samenwerken

Zich inzetten om samen met anderen bij te dragen tot een gemeenschappelijk doel.

Taakgerichte competenties

Innoveren

Creëren van nieuwe en originele ideeën, werkwijzen en toepassingen.

Management-competenties

Plannen, organiseren en coördineren

Vanuit het vooropgestelde doel taken en/of activiteiten organiseren, rekening houdend met de prioriteiten en volgorden van de werkzaamheden.

Probleemoplossing

Knelpunten of problemen signaleren, zelfstandig of in team zoeken naar een oplossing.

Onafhankelijkheid

Zelfstandig en zelfbewust werken, rekening houdend met de visie en missie van de organisatie.